Zyskownie dla biznesu

Zasady konstruowania biznesplanu

Konstrukcja biznesplanu zasady

W założeniu biznesplan powinien być kompleksowym źródłem informacji dla jego odbiorcy, ale jednocześnie dostosowanym do okoliczności oraz maksymalnie zwięzłym streszczeniem. W rzeczywistości, niezwykle trudno określić, jak obszerny powinien być ten dokument. Wszystko zależy od etapu na jakim znajduje się przedsiębiorstwo w procesie rozwoju oraz celów jakie pragnie osiągnąć.

Jeżeli działania związane z biznesplanem mają zapewnić sukces, proces tworzenia dokumentu powinien zostać uważnie zaplanowany. Podstawowe etapy procesu planowania obejmują zazwyczaj:

 • określenie tytułu poszczególnych rozdziałów biznesplanu oraz przygotowanie spisu treści,
 • podjęcie decyzji dotyczących głównego koordynatora i twórcy biznesplanu,
 • uzgodnienie osób odpowiedzialnych za zdobywanie informacji potrzebnych do przygotowania dokumentu,
 • zbieranie danych na tematy pobieżne, ale dotyczące firmy oraz notowanie nasuwających się problemów czy zagadnień,
 • segregowanie informacji w logiczny sposób,
 • rozpoczęcie pisania,
 • kwestionowanie i ewentualne rewidowanie założeń,
 • wprowadzanie nieustannych zmian.

O krok od biznesplanu

1/7    Optymalna przystępność

Należy założyć, że adresat biznesplanu nie posiada zbyt obszernych informacji o produkcie i działalności firmy na rynku. Dlatego ten dokument należy pisać językiem zrozumiałym dla laików.

2/7    Esencjonalność

By zachować maksymalną zwięzłość, warto unikać powtórzeń i nie poruszać jednego zagadnienia w kilku punktach, jeżeli charakter biznesplanu tego nie wymaga.

3/7    Wiarygodność

W większości tego typu pism pojawiają się określone twierdzenia, które adresat może kwestionować. Warto w odniesieniu do wrażliwych treści załączyć opinię lub oświadczenie od osób trzecich uwiarygadniające treści zawarte w głównym dokumencie.

4/7    Zaufanie

Wielu przedsiębiorców obawia się, że przekazanie biznesplanu potencjalnym kredytodawcom lub inwestorom spowoduje ujawnienie tajemnic handlowych przedsiębiorstwa konkurencji. Klauzula poufności i wysokie standardy przyjęte w środowisku rynkowym nie dopuszczają do takich sytuacji, więc przedsiębiorcy nie powinni się martwić. Można również, na wczesnym etapie współpracy chroniąc dane wrażliwe przesyłać inwestorom jedynie streszczenia.

5/7    Stopień ryzyka

Punktem, o którym zapomina wiele firm tworzących biznesplan jest akapit dotyczący analizy elementów ryzyka. Trzeba przedstawić wszystkie zagrożenia, a nie skupiać się jedynie na wybranych. Inwestor musi mieć świadomość, że otrzymuje profesjonalny dokument zawierający wszystkie możliwe scenariusze działań. Ujawnianie tylko niektórych elementów ryzyka może zaważyć na wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych kredytodawców.

6/7    Analiza wartości

Gotowy dokument warto przedłożyć do analizy niezależnym organom. Mogą to być radcy prawni, księgowi lub prawnicy. Są to jednostki będące w stanie profesjonalnie ocenić wartość danego biznesplanu. Niezależny ekspert może spojrzeć na dokument okiem inwestora. Sprawdzi w ten sposób wiarygodność, czytelność i rzetelność prezentowanych treści.

7/7    Estetyka i dbałość

Przedsiębiorstwa często skupiają się na zawartości biznesplanu zupełnie pomijając aspekty wizualne. Niestarannie przygotowany materiał może zniechęcić kredytodawców. Warto zadbać o profesjonalnie przygotowany dokument, nawet jeśli będzie to wymagało dodatkowych nakładów.

Język biznesplanu

Skupiając się na języku biznesplanu należy dostosować go do konkretnej sytuacji rynkowej i zadbać, by przekaz był zrozumiały przez inwestorów. Można wspomóc się tutaj ogólnymi wskazówkami:

 • Stosowanie profesjonalnego, bezpośredniego stylu pisania. Używanie terminów ekonomicznych lub handlowych.
 • Precyzyjne prezentowanie poszczególnych problemów, bez korzystania z superlatywów.
 • Wymienianie kolejnych zagadnień lub problemów za pośrednictwem wytłuszczonych kropek.
 • Zamieszczanie prezentacji graficznych jedynie tam, gdzie są one niezbędne.
 • Dbanie o schludny układ tekstu, tabel czy wykresów. Stosowanie kilku schematów powoduje chaos.

Czytelny spis treści

Typowy spis treści biznesplanu obejmuje:

 • streszczenie projektu danego przedsięwzięcia,
 • podstawowe dane obejmujące firmę oraz jej właścicieli,
 • założenia planu strategicznego celów,
 • plan techniczny,
 • plan organizacyjny,
 • plan marketingowy,
 • plan finansowy,
 • podsumowanie oraz wnioski.

Konstrukcja biznesplanów zależy od wielu czynników rynkowych i stanu przedsiębiorstwa, ale ich zakres tematyczny bywa podobny. Można przyjąć, że wewnętrzna budowa planów posiada ścisły związek z ich treścią. Sporządzanie biznesplanu obejmuje czynności analityczno–prognostyczne oraz projektowe. Kluczem do sukcesu tego dokumentu jest logiczne uporządkowanie przygotowanego materiału, tak by w oczach inwestorów przedsiębiorstwo zaprezentowało wiarygodność, profesjonalizm i realny pomysł.