Regulamin

Regulamin portalu internetowego WyspaSukcesu

 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego o nazwie WyspaSukcesu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Za pośrednictwem portalu świadczone są usługi polegające przede wszystkim na umożliwieniu zamieszczania i wyszukiwania ogłoszeń zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z regulaminem. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 
§ 1
Definicje
Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenia:
1. Cennik – informacja o wysokości wynagrodzenia za promowanie ogłoszenia, znajdująca się na stronie internetowej portalu w zakładce „Cennik ogłoszeń” na dole ekranu, załącznik nr 3 do regulaminu, stanowiący jego integralną część.

2. Formularze
– interaktywne formularze dostępne na stronie wyspasukcesu.pl, do których należy:
    1) Formularz kontaktowy – przeznaczony do kontaktów użytkownika z usługodawcą.
    2) Formularz „dodaj ogłoszenie” – służy do złożenia przez użytkownika zamówienia ogłoszenia, wypełnienie którego poprzedza zawarcie umowy i zamieszczenie promowanego ogłoszenia albo ogłoszenia w wersji Standard (bez wyróżnień).
    3) Formularz rejestracji – wypełniany w celu założenia konta, znajdujący się w zakładce o nazwie „rejestracja” u góry ekranu.
    4) Formularz wyszukiwania – pozwala na wyszukiwanie ofert poprzez wybór kategorii i wypełnienie pola „szukaj”, w tym umożliwia wyszukiwanie zaawansowane na podstawie dodatkowych kryteriów.

3. Inna usługa – usługa reklamowa lub promocyjna świadczona na zasadach indywidualnie uzgadnianych z użytkownikiem.

4. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną zawierający z usługodawcą umowę o świadczenie usługi, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Konto – usługa elektroniczna świadczona na rzecz zarejestrowanego użytkownika, dostępna po zalogowaniu w panelu administracyjnym Moje konto.

6. Polityka prywatności - dokument umieszczony na stronie portalu www.wyspasukcesu.pl, informujący jego użytkowników o tym, jakie dane osobowe są od nich zbierane i jak będą wykorzystywane, załącznik nr 1 do regulaminu, stanowiący jego integralną część.

7. Przedsiębiorca – użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystający z usługi świadczonej za pośrednictwem portalu.

8. Przerwa techniczna – czas, w którym użytkownik nie ma dostępu do portalu www.wyspasukcesu.pl lub dostęp ten jest ograniczony z powodu prowadzonych na nim modernizacji.

9. Portal (internetowy)
, portal wyspa sukcesu – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna dostępna pod adresem www.wyspasukcesu.pl, za pomocą której świadczone są na rzecz użytkowników usługi.

10. Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami, które określają zasady korzystania przez użytkowników z portalu.

11. Reklamacja – zgłoszone przez użytkownika zastrzeżenie dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

12. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem portalu na podstawie umowy zawartej na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystywaniem środka porozumienia się na odległość do chwili wykonania umowy włącznie tj. za pomocą w szczególności formularzy interaktywnych i poczty elektronicznej.

13. Usługodawca – właściciel portalu Grzegorz Maciak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą noc Grzegorz Maciak pod adresem Bukowa 11, 05-110 Jabłonna, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki pod nr NIP: 5272231957, REGON: 140289590.
        
14. Użytkownik – konsument albo przedsiębiorca, który korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu, w tym odwiedza jego stronę internetową bądź kontaktuje się z usługodawcą w celu nawiązania współpracy.

15
. Wzór odstąpienia od umowy – załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem portalu internetowego świadczone są usługi informacyjne, polegające na możliwości publikowania i wyszukiwania ogłoszeń, przeglądania ichi dostępu do danych ogłoszeniodawcy w kategoriach takich jak: biznes oferty, powierzchnie reklamowe i nieruchomości komercyjne.
2. Kategoria biznes ofert obejmuje ogłoszenia dotyczące: sprzedaży lub kupna firmy, inwestycji, sprzedaży lub kupna produktów lub usług, nawiązania współpracy, ofert pracy.
3. Kategoria powierzchni reklamowych zawiera ogłoszenia dotyczące reklam i promocji.
4. Nieruchomości komercyjne, to kategoria z ogłoszeniami odnoszącymi się do domów, działek, lokali i obiektów oraz mieszkań i apartamentów.
5. Emisja zamieszczonych ogłoszeń odbywa się przez 30 dni, liczba odsłon nie jest limitowana, niezależnie od wyboru wariantu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 6 i 7.
6. Zamieszczone ogłoszenia w wersji Standard nie są w żaden sposób wyróżniane, są nieodpłatne.
7. Na życzenie użytkownika zamieszczane ogłoszenie może być promowane. Promocja może polegać na publikacji z wyróżnionym tłem i ramką na liście ogłoszeń (Basic, tzw. uwydatnione ogłoszenie), wyświetlaniu się ogłoszenia jako pierwsze na liście ogłoszeń (Premium, tzw. wyróżnione ogłoszenie) bądź w module wyświetlającym ogłoszenia specjalne (Prestige, tzw. specjalne ogłoszenie).
8. Wyróżnianie ogłoszenia jako pierwszego na liście (Premium) oznacza zamieszczenia ogłoszenia na początku domyślnej listy wyników wyszukiwarki wśród ogłoszeń niepromowanych (Standard). Pozycja ogłoszenia Premium zależna jest od daty zamieszczenia ogłoszenia na portalu oraz daty wykupienia promocji Premium. Im późniejsza data i godzina wykupienia promocji, tym wyższa pozycja wśród wyników wyszukiwania.

§ 3
Warunki techniczne świadczenia usług

1. Użytkownik w celu skorzystania z portalu wyspa sukcesu zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
1) hardware,
2) połączenie z siecią Internet,
3) przeglądarkę internetową,
4) konto poczty elektronicznej.
2. Usługodawca zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności usług oferowanych przez portal, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz cookies.
3. Użytkownik kontaktując się z usługodawcą i innymi użytkownikami nie powinien dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące normy prawne lub dobra osobiste.

§ 4
Warunki zawierania i realizacji umów o świadczenie usług

1. W celu zawarcia umowy z usługodawcą na podstawie, której będzie możliwie zamieszczenie ogłoszenia, użytkownik rejestruje się na stronie internetowej portalu za pomocą formularza rejestracji i zakłada konto.
2. Po wypełnieniu w niezbędnym zakresie formularza, o którym mowa w ust. 1, użytkownik dokonuje aktywacji konta poprzez naciśnięcie odnośnika, który wskazany został w wiadomości wysłanej na adres mailowy użytkownika albo skopiowanie odnośnika i wklejenie go w pasku adresu przeglądarki użytkownika.
3. Po zalogowaniu się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, użytkownik może dodawać ogłoszenia za pomocą formularza „dodaj ogłoszenie”.
4. Obowiązkowe pola formularza, o którym mowa w ust. 3 oznaczone zostały gwiazdką, należy do nich: wskazanie tytułu ogłoszenia, wybór kategorii, wskazanie lokalizacji (województwa), skrótu opisu i danych do kontaktu.
5. Warunkiem dodania ogłoszenia jest dokonanie przez użytkownika akceptacji regulaminu za pomocą przycisku typu radio znajdującego się na dole formularza „dodaj ogłoszenie”.
6. Opcjonalnie w formularzu „dodaj ogłoszenie” można podać typ pilny ogłoszenia, adres, kod pocztowy, szerokość i długość geograficzną, termin wyświetlania ogłoszenia, opis ogłoszenia, adres strony internetowej oraz załączyć wideo lub zdjęcia (max. 5 MB, do 12 zdjęć), a także wybrać rodzaj promocji ogłoszenia, która jest odpłatna.
7. Po uzupełnieniu formularza w sposób wskazany w ust. 4-6, należy zatwierdzić czynności przez naciśnięcie przycisku „zapisz”. Potwierdzeniem tego jest wiadomość mailowa wysłana na adres mailowy użytkownika.
8. Wysokość wynagrodzenia i formę płatności z tytułu świadczenia na rzecz użytkownika usług odpłatnych (promocji ogłoszenia) określa cennik.
9. Do zawarcia umowy, której przedmiotem jest promowanie ogłoszenia dochodzi w momencie zaksięgowania na koncie usługodawcy zapłaty dokonanej przez użytkownika, zaś w przypadku ogłoszenia nieodpłatnego – z chwilą otrzymania przez użytkownika potwierdzenia złożenia zamówienia ogłoszenia na adres mailowy.
10. Ogłoszenie może być opublikowane maksymalnie do 48 ha od chwili zawarcia umowy. Usługodawca podejmuje starania, by opublikowanie ogłoszenia było możliwe już po upływie 30 min. od zawarcia umowy.
11. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie za pośrednictwem portalu wyspa sukcesu, żąda rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
12. Użytkownik może w zakładce Moje konto -> Moje ogłoszenia dokonywać edycji ogłoszeń i je usuwać. Za pomocą pozostałych zakładek w Moim koncie może dodawać wybrane przez siebie oferty do ulubionych, a także oglądać swój profil publiczny, uzupełniać go oraz edytować konto.
13. Użytkownik może na profilach publicznych innych użytkowników dodawać recenzje ich ofert pod względem ceny, stanu produktu, wysyłki.
14. Niezarejestrowany użytkownik może nieodpłatnie przeglądać i wyszukiwać zamieszczone na portalu ogłoszenia, ma nieodpłatny dostęp do danych ogłoszeniodawcy oraz treści reklamowych i promocyjnych z chwilą wpisania  w przeglądarce internetowej URL www.wyspasukcesu.pl lub skorzystania z przekierowania do strony portalu.
15. Za pośrednictwem portalu świadczone są odpłatne usługi reklamowe i promocyjne, jak na przykład reklama banerowa i artykuły sponsorowane  na zasadach indywidualnie określonych w bezpośrednim kontakcie użytkownika z właścicielem portalu pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
16. Za wykonaną usługę wystawiana jest faktura, która następnie przesyłana jest w formie elektronicznej na adres mailowy użytkownika.
17. Płatności kartą są realizowane za pośrednictwem zewnętrznej usługi "Przelewy24" a operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 5
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi

1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w § 4 ust. 9 regulaminu.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć z wykorzystaniem wzorca - załącznika nr 4 do regulaminu.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres mailowy portalu, o którym mowa w § 1 pkt. 13 regulaminu.
5. W wypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, usługodawca niezwłocznie przesyła konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Usługodawca obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
7. Konsument wykonując prawo odstąpienia od umowy ma jednak obowiązek zapłaty za usługę wykonaną do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi, z uwzględnieniem ustalonego wynagrodzenia.
8. Jeżeli usługa została w pełni wykonana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
9. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto założone na portalu w zakładce Moje konto-> Edycja konta -> Usuń konto.

§ 6
Odpowiedzialność

1. Użytkownik zamieszcza i promuje za pośrednictwem portalu ogłoszenia, które są aktualne, dokładne i kompletne oraz przydatne dla pozostałych użytkowników,  a przy tym są zgodne z prawem, tematyką portalu i nie naruszają praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych.
2. Korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników portalu w związku z zamieszczonymi na nim ogłoszeniami i innymi treściami ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów zawartych  w związku z ogłoszeniem, w szczególności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez innych użytkowników, a także zdolność sprzedawców oraz kupujących do realizacji transakcji.
4. Właściciel portalu nie ingeruje w treść i formę ogłoszenia, może jednak bez podawania przyczyny odmówić publikacji lub promowania ogłoszenia, które narusza § 6 ust. 1 regulaminu. W takim wypadku umowę uważa się za niezawartą.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez niego na portalu ogłoszeń, załączane do nich pliki graficzne i używane w nich znaki firmowe (logotypy), w tym za naruszenie przez nie praw osób trzecich.
6. Usługodawca dokłada wszelkich starań by korzystanie z portalu przebiegało w sposób należyty i niezakłócony. Zastrzega jednak możliwość planowanej przerwy technicznej, która pozostanie bez wpływu na realizację usług zamówionych przed jej powstaniem. Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu portalu powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych za pośrednictwem portalu usług, użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem adresów (poczty elektronicznej lub adresu pocztowego), wskazanych w § 1 pkt. 13 regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/firmę, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej zgłoszenia i odpowie na nią za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wraz z polityką prywatności obowiązuje od dnia 28.01.2016 r.
2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
3. W wypadku zmiany regulaminu, usługodawca udostępnia użytkownikom na stronie portalu zmianę regulaminu przed jej wejściem w życie.