Zyskownie dla biznesu

Błędy popełniane podczas sporządzania biznesplanu

Typowe błędy biznesplanu

Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu wydaje się dosyć prostym zadaniem. Nikt nie zna tak dobrze zagadnień związanych z przedsiębiorstwem jak jego właściciel. W rzeczywistości, przygotowanie dokumentu, który przekona inwestorów do zainteresowania się konkretnym przedsięwzięciem może przysporzyć licznych problemów. Korzystanie w tej kwestii z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, to spory wysiłek finansowy i nie każda firma jest w stanie zdecydować się na taki krok.

Na szczęście, przy pomocy księgowych, menedżerów oraz dyrektorów finansowych można sobie z tym zadaniem poradzić samodzielnie. Wystarczy unikać podstawowych błędów podczas sporządzania biznesplanu.

Przedstawiamy garść wskazówek, które można wykorzystać już dziś, aby błąd popełniony przy pisaniu biznesplanu nie musiał kosztować później fortuny.

Jeden biznesplan – trzy wersje

Profesjonaliści radzą, by przygotowanie idealnego biznesplanu rozpocząć od sporządzenia trzech wersji takiego dokumentu. Pierwsza w sposób optymistyczny przedstawia możliwości firmy, druga stanowi obraz rzeczywisty, a trzecia pesymistyczny. Takie zestawienie pozwala później właściwie ocenić szanse przedsiębiorstwa, wyciągać wnioski i kreować realne rozwiązania. Metoda ta sprawdza się szczególnie przy dużych przedsięwzięciach.

Obszerność to nie zawsze sukces

Warto mieć świadomość, że obszerny, szczegółowy i niezwykle profesjonalny biznesplan nie zawsze odnosi sukces. Czasami kilkanaście konkretnych zdań spisanych na kartce papieru pozwala pozyskać potrzebne środki. Chodzi przede wszystkim o wykazanie doświadczenia i zapewnienie inwestora, że przedsiębiorstwo poradzi sobie z nowymi wyzwaniami.

10 największych błędów przy obmyślaniu biznesplanu

Tak naprawdę, można wyróżnić dziesięć podstawowych błędów wynikających z podejścia do zagadnienia, jakie popełniają firmy podczas konstruowania biznesplanu.

1/10    Brak biznesplanu

Celowa rezygnacja z przygotowania tego dokumentu eliminuje przedsiębiorstwo z szans na pozyskanie środków.

2/10    Słaba wizja i strategia

Brak podstawowej wiedzy kierownictwa dotyczącej wartości firmy, jej wizji czy strategii rozwoju.

3/10    Deficyt w relacji z klientami

Przywiązywanie niewielkiej wagi do kontaktów z klientem.

4/10    Nieznajomość rynku i konkurencji

Brak rozeznania rynku oraz wiedzy dotyczącej konkurencji.

5/10    Pomijanie mocnych i słabych stron

Marginalizowanie szans, zagrożeń i atutów przedsiębiorstwa.

6/10    Kłopot z analizą finansową

Utożsamianie zysku z gotówką bez uwzględniania wpływów oraz wydatków bieżących.

7/10    Stronienie od zarządzania ryzykiem

Unikanie umiarkowanego ryzyka podczas podejmowania decyzji biznesowych.

8/10    Odizolowanie pracowników

Brak angażowania pracowników w kreowanie biznesplanu.

9/10    Problem ze zmianą w zarządzaniu

Obawy kierownictwa przed wszelkimi zmianami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.

10/10    Niedobór motywacji pracowniczej

Brak systematycznej i logicznej koncepcji motywowania pracowników.


Wymienione powyżej błędy dotyczą ogólnej koncepcji tworzenia biznesplanu i przygotowania do niego. Co istotne, popełnienie tych błędów rzutuje na wszystkie późniejsze etapy powstawania dokumentu.

Popularne błędy na etapie sporządzania biznesplanu

Błędy popełnia się także podczas samego etapu tworzenia dokumentacji. Często wynikają one z lenistwa, pośpiechu czy lekceważenia zagrożeń. Czego należy unikać?

  • Powierzchownych analiz otoczenia rynkowego;
  • Nadmiernego pośpiechu i pozyskiwania szczątkowych informacji;
  • Zbyt ogólnego definiowania celów;
  • Nieprzejrzystego planu;
  • Mało szczegółowych działań marketingowych;
  • Braku zgodności między planem finansowym a rzeczowym;
  • Nadmiernego optymizmu.

Trzeba pamiętać, że niewielkie błędy można korygować w dalszych etapach, ale nie oznacza to, że w ich miejsce nie pojawią się nowe. Na każdym etapie tworzenia oraz realizacji biznesplanu mogą wystąpić komplikacje, które przekreślą szanse przedsiębiorstwa na sukces. Do najpoważniejszych należą:

1. Błędy formalne oraz zachwiana struktura biznesplanu.

Chodzi o wyraźne dysproporcje w objętości oraz szczegółowości konkretnych rozdziałów. Często firma skupia się na technicznym aspekcie przedsięwzięcia, a skrótowo opisuje stronę marketingową czy finansową lub odwrotnie. Dokument powinien mieć dosyć harmonijny podział bez wyraźnego skupiania się na jednym zagadnieniu.

2. Zbyt sztywny charakter planu wyjątkowo zniechęca inwestorów.

Nie pozostawia bowiem miejsca na ewentualne zagrożenia, których nie można przewidzieć. Taki biznesplan jest dla wielu kredytodawców dokumentem wysokiego ryzyka.

3. Niewłaściwe formułowanie założeń stanowi jeden z najczęściej popełnianych błędów.

Zazwyczaj cele są formułowane bardzo ogólnikowo bez hierarchii czy ram czasowych. W konsekwencji wydłuża się czas realizacji lub staje się ona niemożliwa.

4. Całkowity brak realizmu.

Błąd ten powoduje utratę wiarygodności wobec firmy. Inwestorzy, którzy nie mogą zweryfikować danych uwzględnionych w biznesplanie zaczynają wątpić w jego rzetelność i możliwość realizacji przedsięwzięcia.

5. Tworzenie biznesplanu ukierunkowanego wyłącznie na zewnętrznego odbiorcę.

Dokument przygotowany w ten sposób przypomina prospekt reklamowy przedsiębiorstwa, a nie profesjonalne pismo charakteryzujące siłę danej firmy.

6. Nieprzestrzeganie ram konwencji biznesplanu.

Przedstawianie dokumentów zbyt rozległych, napisanych specjalistycznym żargonem i pozbawionych istotnych informacji bardzo często kończy się porażką. Inwestorzy muszą przede wszystkim rozumieć prezentowane założenia.


Tworzenie biznesplanu jest wyzwaniem dla każdej firmy, która samodzielnie podejmuje się tego zadania. Czasem nawet niewielki błąd może zniweczyć szanse przedsiębiorstwa na pozyskanie inwestorów. Dlatego wszelkie działania polegające na eliminowaniu błędów podczas kreowania biznesplanu pomagają przygotować idealny dokument i warto inwestować w nie swój czas.