Zyskownie dla biznesu

Venture capital jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

Finansowanie Venture Capital

Jak przeobrazić małe lub średnie przedsiębiorstwo w dojrzałego i poważnego gracza na biznesowej scenie? Te pozytywne zmiany może ułatwić venture capital jako zewnętrzne źródło finansowania w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty współdziałania z funduszem to nie tylko dostarczanie środków pieniężnych na materializację planów, ale również wsparcie na gruncie doświadczenia i kontaktów rynkowych, których start-upy zazwyczaj nie posiadają.

Działalność każdego przedsiębiorstwa, jego cele i rozwój mogą być finansowane za pośrednictwem źródeł własnych (wewnętrznych) oraz źródeł obcych (zewnętrznych). Można więc wyróżnić kapitał własny i obcy.

Kapitał obcy firmy reprezentuje jej zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych. Kapitał ten jest w pewien sposób pożyczany firmie na określony wcześniej czas. Kredytodawca oczekuje w zamian wynagrodzenia w postaci oprocentowania.

Kapitał własny czasem również posiłkuje się źródłami zewnętrznymi, takimi jak: emisja na rynku pozagiełdowym, fundusze venture capital czy poszukiwanie nowych wspólników.

Każdy rodzaj finansowania niesie ze sobą określone prawa i ryzyko. Kapitał własny pozwala właścicielowi kierować firmą. Natomiast w określonych sytuacjach rynkowych właściciel staje się częściowo zależny od właścicieli kapitału obcego.

Zakres ingerencji kapitału obcego w uprawnienia władcze kapitału własnego są zależne od dwóch czynników:

  • Znaczenia obcego kapitału dla ogólnego procesu finansowania danej firmy. Gdy rośnie rola kapitału obcego rosną też roszczenia do uprawnień kierowniczych w przedsiębiorstwie.
  • Poziomu ryzyka ekonomicznego danej firmy z perspektywy kapitału obcego. Im większe ryzyko, tym większe roszczenia do udziału w zarządzaniu.

Finansowanie inwestycji venture capital

Pozyskiwanie kapitału własnego w postaci venture capital jest w stanie generować spore profity, zwłaszcza spółkom akcyjnym, z kilku powodów:

1. Wspomaga rozwiązywanie problemów debiutujących przedsiębiorstw

Venture capital ułatwia przedsiębiorstwom rozwiązywanie problemów menedżerskich i finansowych. Młode firmy posiadają dobre pomysły opatrzone planami biznesowymi, ale brakuje im doświadczenia, by skutecznie realizować przedsięwzięcia.

2. Wzmacniania płynność finansową spółki

Cele ryzykowne finansowane kapitałem własnym — zewnętrznym lub wewnętrznym — poprawiają płynność finansową spółki. Taki sposób pozyskania kapitału nie wymaga spłaty wierzyciela z bieżących zysków. Wierzycieli można zaspokoić po wyjściu venture capital ze spółki poprzez realizację zysków kapitałowych.

3. Wspiera działania dotyczące restrukturyzacji

Venture capital doskonale sprawdzi się jako pomoc dla przedsiębiorstw wymagających restrukturyzacji. Kompleksowe wsparcie obejmuje wtedy kwestie finansowe i doradczo – organizacyjne.

4. Zmierza do podniesienia wartości firmy

Cel inwestorów opierających swoje działania na venture capital nie jest nastawiony na maksymalizację bieżących zysków. Ich strategia polega na podniesieniu wartości przedsiębiorstwa.

5. Sprzyja wejściu spółki na giełdę

Sposób wyjścia funduszy ze spółki powoduje, że inwestorzy są nastawieni na jak najlepszą formę wyjścia. Chodzi o korzystną sprzedaż swoich udziałów. Skutkuje to często ułatwieniem wejścia spółki na giełdę papierów wartościowych lub maksymalizacją stopy zwrotu przez tak zwane wykupy menedżerskie.

Venture capital nie tylko dla start-upów

Z oferty venture capital mogą korzystać nowe przedsiębiorstwa, ale również firmy już obecne na rynku. Na tego rodzaju pomoc liczą szczególnie spółki będące w okresie rozwoju, dla których środki kapitałowe są bardzo istotne.

Finansowanie venture capital staje się dostępne, gdy tworzy się koncepcja przedsięwzięcia, ponieważ dla tej formy kapitałowej liczy się pomysł, który odpowiednio przygotowany i wsparty finansowo może przynieść zyski.

Ponadto każdy wie, że nowe przedsiębiorstwa mają problem z uzyskaniem kredytów bankowych, bowiem ich inwestycje są obciążone zbyt dużym ryzykiem. Dlatego korzystanie z venture capital często jest jedynym dostępnym rozwiązaniem dla debiutujących firm.

Instytucje venture capital koncentrują się w czterech konkretnych obszarach:

  • wsparcie finansowe firm już działających, które szukają kapitału na rozwój,
  • zakładanie nowych przedsiębiorstw, dających gwarancję zwrotu kapitału,
  • finansowanie inwestycji firmy celującej w ekspansję zagraniczną,
  • ułatwienie możliwości wykupu akcji lub udziałów przez zarząd.


Podsumowując, inwestor venture capital przeistacza się w pewnym stopniu we wspólnika, biorąc na siebie wspólnie z właścicielami firmy ryzyko przedsięwzięcia. Współpraca opiera się zazwyczaj na pomocy długoterminowej i wymaga cierpliwych oraz elastycznych działań, ponieważ na początku firma zmaga się z licznymi problemami. Fundusze venture capital zwiększają zdolność kredytową przedsiębiorstwa, poprawiając stosunek zadłużenia do kapitałów własnych firmy.

Kooperacja z funduszem to nie tylko finansowanie zamierzeń, ale wsparcie na gruncie doświadczenia i kontaktów rynkowych, których młode firmy nie posiadają. Venture capital mogą się zatem okazać idealnym rozwiązaniem dla perspektywicznych, innowacyjnych przedsiębiorstw.