Zyskownie dla biznesu

Ryzyko inwestycyjne. Czym jest i na czym polega?

Na czym polega ryzyko inwestycyjne?

Każda osoba podejmująca się realizowania inwestycji powinna zdawać sobie sprawę z ryzyka podejmowanych działań inwestycyjnych. Nie ma bowiem inwestycji, które nie wiążą się z żadnym ryzykiem. W zależności od rodzaju inwestycji można mówić jedynie o mniejszym bądź większym ryzyku. Dodatkowo warto mieć na uwadze fakt, że każda inwestycja zarówno na rynku pieniężnym, obligacji czy akcji zapewnia inną stopę zwrotu.

Ryzyko to nic innego jak szansa na to, że inwestycja przyniesie oczekiwane rezultaty, czyli zakładane przed podjęciem działań inwestycyjnych efekty. Ryzyko inwestycyjne jest różne między innymi ze względu na czas realizowania inwestycji.

Generalnie inwestycje, które mają charakter długoterminowy wiążą się z nieco mniejszym ryzykiem. Z tego powodu realizowanie długoterminowych inwestycji jest jedną z form ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W dłuższym okresie czasu najczęściej możemy spotkać się z nieco większą, oczekiwaną stopą zwrotu w stosunku do ryzyka.
W długotrwałej perspektywie na większości rynków charakterystyczną rzeczą jest, że wahania rynkowe w znacznie mniejszym stopniu wpływają na oczekiwane zyski.

Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

Na rynkach finansowych mamy do czynienia z bardzo różnymi rodzajami ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko inwestycyjne możemy podzielić ze względu na czynniki, które je determinują.

1. Ryzyko stopy procentowej

Czynnikiem decydującym przy tego rodzaju ryzyku jest zmiana stopy procentowej. Zmiany w stopach procentowych wpływają na wycenę poszczególnych papierów wartościowych.

2. Ryzyko kursu walutowego

Ten rodzaj ryzyka związany jest z inwestycjami w waluty obce, gdzie rentowność inwestycji jest zależna od zmian kursów walutowych.

3. Ryzyko płynności

W tym wariancie ryzyko dotyczy instrumentów o płynnych zmianach wartości, do których można zaliczyć akcje spółek na giełdzie, waluty.

4. Ryzyko kredytowe

Jest ryzykiem związanym z brakiem spłaty zobowiązań kredytowych przez kredytobiorcę.

5. Ryzyko polityczne

Czyli ryzyko związane ze zmianami prawnymi, które mogą być dokonywane przez władze państwowe, a które mogą wpływać negatywnie na sytuację gospodarczą w danym kraju.

6. Ryzyko finansowe spółek

Jest to ryzyko, które związane jest ze stosowaniem dźwigni finansowej przez zarządy spółek oraz ze skalą stosowanej dźwigni, co bezpośrednio wpływa na wielkość długu do kapitałów własnych spółki.

7. Ryzyko biznesu

Chodzi o ryzyko związane z sytuacją spółki wynikającą wprost z kondycji danej gospodarki, branży gospodarki, w której działa dana spółka.

Jak ograniczyć ryzyko inwestycyjne?

Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego to przede wszystkim podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie wpływu jednej inwestycji na wielkości kapitału. Innymi słowy niezbędne jest zdywersyfikowanie inwestycji w celu ograniczenia poszczególnych rodzajów ryzyka, z którym mogą na rynkach finansowych oraz na rynku gospodarczym spotkać się inwestorzy.

Jednym ze sposobów na zdywersyfikowanie ryzyka inwestycyjnego jest podejmowanie inwestycji w ramach spółek z różnych sektorów gospodarki, wybieranie różnych papierów wartościowych począwszy od akcji a skończywszy na obligacjach oraz realizowanie inwestycji w różnym okresie czasu.

Dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny pozwala na uzyskanie oczekiwanej stopy zwrotu przy maksymalnym zminimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego.

Oszczędzanie a ryzyko inwestycyjne

Główną różnicą pomiędzy oszczędzaniem pieniędzy a ich inwestowaniem jest właśnie ryzyko inwestycyjne. Ograniczenie ryzyka straty zainwestowanego kapitału i zysków jest niezbędne, gdy w długim okresie czasu inwestycje mają przynieść satysfakcjonujące profity. I chociaż ryzyko to nieodłączny element inwestowania, mimo wszystko w pewnym stopniu można je kontrolować. Oszacowując nie tylko potencjalne zyski i prawdopodobieństwo straty, lecz przede wszystkim pozyskując niezbędną wiedzę odnośnie inwestycji.

Świadoma minimalizacja ryzyka inwestycyjnego pozwala lepiej zabezpieczyć posiadane środki finansowe. Warto również pamiętać, że im większym kapitałem się obraca oraz im dłużej się oszczędza, tym w znacznie większym stopniu należy ograniczać możliwe ryzyko inwestycyjne.

Im mniejsze straty z poszczególnych rodzajów inwestycji, tym wyższa szansa, że inwestycje w średnim czy dłuższym okresie czasu przyniosą zyski. Bo przecież o to chodzi. O zwiększenie wartości zgromadzonych oszczędności.