BABLO GROUP s. p z o.o

Oferta: Bablo Group Sp. z o.o. ul. Pyskowicka 48, PL- 42-612 Tarnowskie Góry, Polska
KRS: 0000497129; REGON: 243488513; NIP: 6342827792
Tel:  +48 601 452 444; +48 729 470 512 Email: bablogroup@gmail.com  www.bablogroup.com

USŁUGI KORPORACYJNE
1.Oferta Usług Korporacyjnych
2.Wspieranie rozwoju Firm
3.Internacjonalizacja
4.Zarządzanie/ Optymalizacja Kosztów
5.Partnerships i Joint Ventures
6.Zwiększenie Kapitału i Finansowanie
7.M&A
8.Executive Search
Ad. 1. OFERTA USŁUG KORPORACYJNYCH
•BABLO GROUP SP. Z O.O. posiada wieloletnie doświadczenie dotyczące zarządzania ogólnego, w zarządach, zarówno po stronie akcjonariuszy, jak i wierzycieli.
•Rozwiązaliśmy wiele problemów z którymi borykały się firmy. Posiadamy ogólne spojrzenie na firmę, ale znamy także wszystkie jej wewnętrzne struktury.
•Koncentrujemy się na przedsiębiorcach prowadzących małe i średnie firmy, zaś nasz portfel usług zawiera rozwiązania tych wszystkich niezwykłych sytuacji, z jakimi przychodzi się Przedsiębiorcom, Dyrektorom Generalnym, Członkom Zarządu zmierzyć, na tyle rzadko, że Państwa zespół nie jest w pełni przygotowany, aby je rozwiązać.
•Rozwiązujemy również wszelkiego rodzaju ważne problemy, które mogą się pojawić w życiu firmy: silny rozwój handlowy, wprowadzenie na nowy rynek, negocjacje jakiegokolwiek typu (z klientami, dostawcami, bankami, etc.) Joint Ventures, przejęcie i cesja, restrukturyzacja, upadłości, zakup i sprzedaż aktywów, Layoff, Sale & Leaseback, emisja akcji, finansowanie strukturalne, etc.
•Wykorzystujemy, w zależności od konkretnych potrzeb usługi adwokatów, doradców podatkowych, radców prawnych, specjalistów ds. konsultingu, banków inwestycyjnych, banków handlowych, dostawców usług, etc.,
•Oferujemy Przedsiębiorcy/ Zarządcy/ Dyrektorowi Generalnemu/ Członkowi Zarządu/ inwestorowi/ akcjonariuszowi, czyli osobom decyzyjnym, kompleksowe usługi na najwyższym poziomie.
•Znajdziemy dla Was optymalne rozwiązanie sytuacji, w jakiej się Państwo znaleźli lub problemu, niezależnie od jego rodzaju.
•Utożsamiając się z naszym klientem i dostosowując się do jego celów, kultury i struktury , uwalniamy go od zajęć wspierających , pochłaniających wiele czasu, aby umożliwić mu całkowitą koncentracje uwagi i środków jego głównej działalności.
•Posiadamy zdolności wielojęzyczne i wielokulturowe, Poprzez spersonalizowaną relację podejmujemy wobec klienta zobowiązanie do najwyższej jakości.
•Prezesem Zarządu firmy jest Leonard Woźnica, dr nauk humanistycznych – socjolog zarządzania, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, posiada również doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami w ich naturalnym środowisku i współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, oraz samorządem przedsiębiorców i samorządem terytorialnym.
•Pełnomocnikiem Zarządu i specjalistą handlu zagranicznego jest inż. Olaniyi S. Babalola. Absolwent Północnego (Arktycznego) Uniwersytetu Federalnego im. M.W Łomonosowa w Archangielsku - Rosja ze specjalizacją wydziale Wiertnictwa Nafty i odwiertów gazu. Inż. Olaniyi S. Babalola mówi w czterech językach: angielskim, rosyjskim, polskim i Joruba, ma doświadczenie w handlu i doradztwie, brał udział w sprzedaży samochodów i ciężarówek z Polski do Nigerii, posiada nawiązane kontakty biznesowe w wielu krajach, w których przebywał: Rosja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Francja, Austria, Belgia.
•Nasz zespół składa się z profesjonalistów, posiadających wiedzę na temat rynku afrykańskiego i europejskiego.
Ad. 2. WSPIERANIE ROZWOJU FIRM
Żadna firma, niezależnie od wielkości, nie może ograniczać się do tradycjonalnego działania.
Pomagamy znaleźć nowe możliwości generowania dochodów związane z prowadzoną działalnością.
Wskazujemy jak organizować zagadnienia celem ich uporządkowania i spójności.
Wprowadzamy i monitorujemy wyniki nowego planu rozwoju.

1.STRATEGIA HANDLOWA - Zwiększenie dochodów i rentowność działalności;
2.ORGANIZACJA PROCESÓW - Usprawnienie działalności i skrócenie czasu realizacji procesów w
celu podniesienia rentowności działalności;
3.STRUKTURA I FINANSE - Optymalizacja struktur dla nowej strategii handlowej i Jej nowych
procesów.
Przygotowanie do akceptacji kadry zarządzającej “business case”- uzasadnienia projektu przygotowanego w formie raportu wraz z propozycją zmiany biznesowej, opisanej w kategoriach kosztów i korzyści.
4.PLANOWANIE - Dla ujednolicenia wszystkich zagadnień w jednym
projekcie, spójnym, przejrzystym i łatwym do kontrolowania
5.WDROŻENIE - Wprowadzenie w życie projektu rozwoju


Ad. 3. INTERNACJONALIZACJA
Przy rozwijaniu nowego rodzaju działalności na tradycyjnym rynku, przedsiębiorca napotyka wiele trudności, a otwarcie nowych horyzontów na rynkach międzynarodowych wymaga dokładnej analizy projektu który powinien uwzględniać wiele wariantów.
Pomagamy klientowi stworzyć projekt internacjonalizacji średnio- lub długoterminowy oraz ograniczyć błędne lub kosztowne działania .
Nasz proces zapewnia również dobre wykorzystanie wszystkich zasobów firmy, zarówno ludzkich, jak i finansowych, oraz pomaga budować zaufanie partnerów handlowych wybranych przez firmę.
Analiza - spojrzenie globalne:
•Strategiczny przegląd firmy
•Identyfikacja punktów kluczowych celem osiągnięcia sukcesu w eksporcie
•Analiza potrzeb i realnych możliwości firmy związanych z internacjonalizacją
•Spojrzenie globalne:
oKoncentracja/ dywersyfikacja
oWybór krajów/obszarów
oPierwsza selekcja kanałów
Spojrzenie zogniskowane i plan operacyjny:
•Opracowanie celów szczegółowych
•Spojrzenie zogniskowane:
oSegmentacja
oWybór rynku w kraju
oWybór kanałów
•Plan operacyjny
•Plan wejścia na rynek
•Marketing mix segmentów
oProdukt
oCena
oDystrybucja
oObsługa klienta
Finansowanie
•Poszukiwanie wsparcia
•Plan inwestycji
•Obliczenie kapitału obrotowego
•Plan globalnego finansowaniaKarta drogi i kontakty
•Opracowanie krytycznej drogi wprowadzenia na rynek
•Plan działania
•Tworzenie pierwszych umów i możliwości biznesowych
Wykonanie i konsolidacja
•Kooperacja Sieci, Konsorcja i Sojusze
•Eskorta personalna na pierwszych targach, przy pierwszych umowach z klientami, dostawcami, etc.
•Zdefiniowanie optymalnego modelu biznesowego przy oszacowaniu wymogów rynku, prawnych i podatkowych, oraz handlu międzynarodowego

Ad. 4 ZARZĄDZANIE I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW:
Pomagamy naszym klientom zidentyfikować możliwości redukcji kosztów, tak by mogli zmierzyć się ze skomplikowana sytuacją gospodarczą,
Aby uniknąć niekompletnego podejścia i niespójności, używamy globalnej metodologii uwzględniającej strukturę rachunku strat i zysków firmy oraz strukturę jej bilansu.
Analiza rachunku zysków i strat
•Analiza kosztów sprzedaży
•Analiza kosztów zmiennych
•Analiza kosztów stałych
•Sugestie dotyczące poprawy sytuacji
Analiza bilansu
•Analiza rachunków do zapłaty
•Analiza rachunków należności
•Analiza zapasów
•Sugestie dotyczące poprawy w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym
•Analiza długoterminowych kosztów finansowania i określenie możliwych ulepszeń
Plan globalny
•Projekt globalnego planu redukcji kosztów
•Włączenie wszystkich zespołów firmy
•Eliminacja niespójności lub działań konfliktowych
Zastosowanie
•Uruchomienie
•Określenie kamieni milowych
•Zastosowanie

Ad. 5. PARTNERSHIPS JOINT VENTURES
Poszukiwanie partnerów handlowych na każdym odcinku łańcucha wartości firmy .
Określenia najlepszych wariantów prawnych dla wykonania planu Partnership lub Joint Venture
Analiza i spojrzenie globalne
•Analiza strategiczna firmy
•Określenie potrzeb z zakresu dystrybucji i zaopatrzenia
•Zdefiniowanie profilu wspólnika idealnego/ pożądanego
Identificación de Socios
•Rozpoznanie potencjalnych dystrybutorów / agentów
•Rozpoznanie potencjalnych dostawców
•Pierwsza ewaluacja i selekcja (Long List)
Ewaluacja szczegółowa
•Ewaluacja szczegółowa: handlowa i finansowa wspólników (Short List)
•Określenie priorytetów współpracy ze wspólnikami handlowymi
•Analiza, doradztwo i dostosowanie celów handlowych.
Negocjacje
•Zdefiniowanie wariantów technicznych umowy Partnership.
•Wsparcie w kwestiach finansowych, handlowych i prawnych przy negocjacjach dotyczących umowy.

Ad.6. ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU I FINANSOWANIE
Proces zwiększenia kapitału może być szybki lub powolny, prosty lub skomplikowany, w zależności od działalności firmy, jej perspektyw handlowych i rodzaju jej potrzeb finansowych.
Używamy metodologii globalnej, uwzględniającej wszystkie potencjalne pytania, jakie mogą zadawać inwestorzy i inni dostawcy kapitału.
Nasze podstawowe priorytety to: przygotowanie, przejrzystość i integralna wizja tego, czego może potrzebować inwestor i wierzyciel firmy klienta.
Biznesplan firmy
•Analiza prognoz rachunku strat i zysków
•Analiza prognoz dla struktury bilansu
•Określenie potrzeb w zakresie finansowania celem wykonania biznesplanu
Identyfikacja dostawców kapitału
•Zgodnie z obliczonymi potrzebami, zdefiniowanie kategorii dostawców kapitału: kredytodawca, equity, kapitał obrotowy, etc.
•Przygotowanie Information Memorandum opisującego biznesplan, potrzeby w zakresie finansowania i terminy zwrotu.
Umowy
•Umowy z inwestorami i dostawcami kapitału
•Przesłanie Information Memorandum zainteresowanym stronom
•Odpowiedzi na pytania
•Pogłębienie analizy lub dostosowanie biznesplanu, w razie potrzeby.
Negocjacje i closing
•Negocjowanie wpłat, terminów, odsetek, etc.
•Redagowanie i finalizacja dokumentacji prawnej
•Pobieranie środków finansowych

Ad.7. M&A
Proces sprzedaży przedsiębiorstwa jest zgodny z procesem standardowym .
Zarządzanie tym procesem wymaga dokładnego zrozumienia każdej z jego faz, jego złożoności, jego wyzwań, a także ich powiązań z innymi fazami procesu.
Na wykresie wskazujemy cztery podstawowe fazy transakcji oraz podstawowe zadania każdej z nich.
Profesjonalna kadra BABLO GROUP posiada duże doświadczenie w zarządzaniu skomplikowanymi transakcjami i doprowadzaniu ich do ich pomyślnej finalizacji.
Każda transakcja jest wyjątkowa, jednak istnieją podstawowe priorytety, które należy zastosować aby doprowadzić do sprzedaży lub kupna.
Jeśli chcecie Państwo sprzedać jednostkę prawną “stand-alone” lub aktywa przy zachowaniu pasywów, doradzimy i pomożemy Państwu na każdym etapie.
Przygotowanie
•Plan pracy
•Vendor Due Diligence
•Waloryzacja
•Dokumentacja Sprzedaży (Info Memo)
•Przygotowanie dokumentacji dla sfinalizowania transakcji
Marketing przedsiębiorstwa
•Rozwinięcie strategii sprzedaży
•Przygotowanie listy potencjalnych nabywców
•Badanie zainteresowania rynku
•Dystrybucja Info Memo
•Przedstawienie kadry kierowniczej
Due Diligence (kupujących) poddanie klienta wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowe
•Data Room
•Wizytowanie miejsc/ fabryki / lokale / biura / etc.
•Spotkanie z kadrą kierowniczą
•Odpowiedzi na pytania dodatkowe
Negocjacje i wykonanie
•Przyjmowanie ofert
•Dystrybucja dokumentacji transakcji
•Negocjowanie umowy
•Zatwierdzenia wewnętrzne lub zewnętrzne
•Finalizacja

Ad.8. EXECUTIVE SEARCH
•Pomagamy firmom znaleźć odpowiednią osobę na stanowisko kierownicze, o specjalistycznym profilu technicznym, w określonym czasie i przy zachowaniu rozsądnych kosztów.
•Oddajemy do dyspozycji klienta nasz dostęp do rozległej sieci profili i kontaktów.
•Posiadamy doświadczenie w zakresie selekcji kandydatów dla firm międzynarodowych i polskich.
Określenie stanowiska
•Analiza stanowiska i jego wymogów
•Zdefiniowanie czynników wpływających na sukces w odpowiednim obsadzeniu stanowiska
Poszukiwanie kandydatów
•Poszukiwanie kandydatów poprzez: sieci profesjonalne, własne bazy danych, środki elektroniczne i/lub tradycyjne (wydrukowane).
•Selekcja najbardziej interesujących kandydatów.
Wstępne rozmowy kwalifikacyjne
•Szczegółowe rozmowy o pracę z kandydatami
•Przeprowadzenie testów psychotechnicznych (opcjonalne, na życzenie klienta)
•Referencje i wstępny wybór kandydatów
•Opracowanie Shortlist dla firmy.
Rozmowy z firmą
•Koordynacja rozmów kwalifikacyjnych pomiędzy klientem a kandydatami.
•Wsparcie przy ostatecznym wyborze kandydata.
•Wsparcie w negocjacjach odnośnie package kandydata.
Wykonanie
•Opcionalne.
•Opieka nad kandydatem i nadzór nad jego wcieleniem do firmy.
•Zastąpienie kandydata w razie pojawienia się problemów.
Integral Management Consultancy
•Bablo Group jest Associate Partner firmy GENEZA S.A. PARKI NAUKOWE, TECHNOLOGICZNE I PRZEMYSŁOWE, która zajmuje się:
•Fuzjami i Przejęciami
•Konultingiem.
•Interim Management
•Zarządzaniem Kapitałem Ludzkim.
•Executive Search & Recruitment
•Rozległe umiejętności i kompetencje i firmy pozwalają nam zaoferować usługi na najwyższym poziomie w całej Europie i krajach rozwijających się.
•BABLO GROUP dysponuje ekspertami posiadającymi ogromne doświadczenie dotyczące kadry kierowniczej, co pozwala nam zajmować się kompleksową problematyką, niezależnie od jej rodzaju i rozmiaru.
•Wraz z GENEZA S.A. możemy pomóc zarówno polskim firmom rozwiązywać problemy poza granicami Polski, jak i grupom wielonarodowym, a w szczególności afrykańskim rozwiązywać problemy lokalnie w Polsce.
•Oferujemy natychmiastową dyspozycyjność zasobów na najwyższym poziomie operacyjnym i technicznym, w jakimkolwiek sektorze i jakimkolwiek miejscu geograficznym, zgodnie z priorytetami/ pilnością sytuacji.
•Poza jakością i doświadczeniem, oddajemy do Państwa dyspozycji kadry na jakikolwiek okres czasu (np. doradca na miesiąc lub 50 ekspertów na dwa lata).
•BABLO GROU wraz z GENEZA S.A. zajmuje się wszystkimi fazami życia firmy: Start-up, Buy-out, Sukcesja, Spin-off/on, M&A, Udziały w equity, Integracja i Reorganizacja, Restrukturyzacja finansowa i operacyjna, etc.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zasięg działania firmy: Polska, Zagranica
Model działalności: Handel detaliczny, Handel hurtowy, Pośrednictwo, Produkcja, Usługi
Adres: ul. Pyskowicka 48,
Tarnowskie Gory
Telefon: 729470512
601452444
Strona www: www.bablogroup.com
Godziny pracy: 7,00- 20,00